US Energy: Kallelse och handlingar till årsstämma 29 juni 2016 i U.S. Energy Group AB (publ)

(Hela kallelsen som pdf)

Aktieägarna i U.S. Energy Group AB (publ), org. nr 556611-6934 (”Bolaget” eller ”U.S. Energy”), kallas härmed till årsstämma den 29 juni 2016 klockan 10.00, i Setterwalls Advokatbyrå AB:s lokaler på Sturegatan 10 i Stockholm

Anmälan Aktieägare som önskar delta i bolagsstämman ska:

– dels vara införd i den av Euroclear förda aktieboken den 22 juni 2016,

– dels anmäla sin avsikt att delta i bolagsstämman senast den 22 juni 2016 under adress: U.S. Energy Group AB (publ), Box 225, 781 23 Borlänge eller per e-mail: info@usenergy.se.

I anmälan bör uppges adress, telefonnummer, person- eller organisationsnummer och antal aktier som företräds.

Förvaltarregistrerade aktier Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste i god tid före den 22 juni 2016 genom förvaltares försorg tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn för att ha rätt att delta vid stämman.

Behörighetshandlingar m.m. Behörighetshandlingar, såsom fullmakter och registreringsbevis, bör i förekommande fall insändas före bolagsstämman. Aktieägare som önskar medföra ett eller två biträden bör göra anmälan härom inom den tid och på det sätt som gäller för aktieägare. Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress.

Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.usenergy.se.

(Hela kallelsen som pdf)

Handlingar till stämman


Fullmakt – (mall till hemsida) – #10182757 v1

Fullständigt förslag punkt 17

Fullständigt förslag punkt 18 (minskning AK) – #31322992 v1

Fullständigt förslag punkt 19 (sammanläggning) – #31323184 v1

Fullständigt förslag punkt 20 (bemyndigande) – #31323606 v1

Protokoll valberedningen

underbilaga 2 för pkt 17